Lee, Zii Jia
Naraoka, Kodai
16 Jun 07:00
+61
Lee, Zii Jia 1.83
Naraoka, Kodai 1.909
Lee, Zii Jia (-0.5) 1.86
Naraoka, Kodai (+0.5) 1.86
Under 81.5 1.86
Over 81.5 1.86
J.He / X.Ren
M.Ahsan / H.Setiawan
16 Jun 07:40
+51
J.He/X.Ren 1.333
M.Ahsan/H.Setiawan 3.125
J.He/X.Ren (-6.5) 1.833
M.Ahsan/H.Setiawan (+6.5) 1.89
Under 79.5 1.86
Over 79.5 1.86