BLK Slavia Praha
USK Praha
02 Mar 17:00
+144
BLK Slavia Praha (+42.5) 1.83
USK Praha (-42.5) 1.87
Under 152.0 1.85
Over 152.0 1.85
Brandys nad Labem
Slovanka
02 Mar 19:30
+159
Brandys nad Labem 1.44
Slovanka 2.61
Brandys nad Labem (-4.5) 1.82
Slovanka (+4.5) 1.88
Under 158.0 1.833
Over 158.0 1.87